UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Con Cuông và TX Cửa Lò

Đăng ngày 11/05/2020

(Baonghean.vn) – UBND tỉnh Nghệ An vừa có các quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Con Cuông và thị xã Cửa Lò.Tại Quyết định số 1404/QĐ – UBND ngày 7/5, UBND tỉnh quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Con Cuông trên cơ sở hợp nhất các trạm: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y, Khuyến nông và Ban phát triển nông thôn miền núi huyện Con Cuông.

Tại Quyết định 1402/QĐ-UBND ngày 7/5, UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Cửa Lò trên cơ sở hợp nhất các trạm: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y, Khuyến nông.

Các trung tâm mới thành lập sẽ thực hiện chức năng dịch vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ảnh: Nông dân Con Cuông chăm sóc cam. Ảnh tư liệu: Bá Hậu

Các Trung tâm trên là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Con Cuông và UBND thị xã Cửa Lò, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Trung tâm thực hiện chức năng dịch vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND huyện Con Cuông và UBND thị xã Cửa Lò; chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở NN&PTNT và cấp có thẩm quyền.

Lãnh đạo trung tâm gồm giám đốc và không quá 2 phó giám đốc. Biên chế, số người làm việc tại các trung tâm trên được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ cấu chức danh, vị trí việc làm theo quy định, định mức biên chế do cơ quan có thẩm quyền ban hành và tình hình, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.

Trước mắt, khi mới thành lập, hợp nhất, biên chế, số người làm việc, hợp đồng lao động của các trung tâm này được giao bằng tổng số công chức, viên chức, hợp đồng lao động hiện có trong chỉ tiêu biên chế của các đơn vị khi được tổ chức lại và tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định.