UBND thị xã triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Đăng ngày 29/01/2021