UBND thị xã Cửa Lò tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động du lịch.

Đăng ngày 27/05/2021