UBND thị xã ban hành kế hoạch Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 – 2020

Đăng ngày 20/05/2016

Chương trình hướng tới mục tiêu: Mọi trẻ em đều được bảo vệ để giảm nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, chú trọng bảo vệ trẻ em để không bị xâm hại; Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển. Tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em. Trong đó, tập trung vào các mục tiêu cụ thể: 7/7 phường xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em trên địa bàn; Giảm tỷ lệ trẻ em có hành cảnh đặc biệt xuống dưới 1,9% trên tổng số trẻ em; Đảm bảo trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được quản lý và có biện pháp can thiệp, trợ giúp kịp thời; Đảm không có trẻ em lang thang kiếm sống, phải lao động nặng nhọc độc hại trên địa bàn; Duy trì không có trẻ em rơi vào tệ nạn xã hội, trẻ em bị xâm hại; 96% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển.

          UBND thị xã cũng yêu cầu các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể có liên quan và UBND các phường, phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch. Đồng thời, báo cáo kết quả định kỳ 6 tháng, hàng năm về UBND thị xã./.

Thanh Vân