Triển khai thi hành Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 trên địa bàn thị xã

Đăng ngày 20/05/2016

Theo đó, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện chính sách, chế độ BHXH. Tập trung chỉ đạo khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, quản lý sử dụng Quỹ BHXH an toàn, hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Luật BHXH năm 2014. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện Luật. Mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH.

          UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo đúng tiến độ, tiết kiệm và hiệu quả.

Thanh Vân