TX Cửa Lò: Tập huấn công tác quản lý nhà nước về di tích

Đăng ngày 27/09/2016

Taphuandtich

Trong thời gian 01 ngày 100 học viên là phó chủ tịch UBND các phường, Bí thư, khối trưởng, ban quản lý các di tích trên địa bàn TX được tiếp thu một số văn bản mới về quản lý di tích trên địa bàn tỉnh.

Taphuandtich1

Hướng dẫn về tiêu chí, phân loại, xếp hạng di tích; thẩm quyền của các cơ quan chức năng trong việc cấp phép bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích; Quy định về quản lý sử dụng di tích; Trách nhiệm của ban quản lý di tích trên dịa bàn trong việc bảo vệ, gìn giữ cảnh quan môi trường, đất đai, kiến trúc, điêu khắc, cổ vật, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu, du lịch, tham gia các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội hợp pháp tại di tích. Qua đó, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hoá.

Taphuandtich2

Thông qua lớp tập huấn, giúp các học viên có thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong quá trình công tác quản lý nhà nước 18 di tích trên địa bàn TX được khoanh vùng quản lý, bảo  vệ. Trong đó có 3 di tích đã được công nhập xếp hạng cấp quốc gia, 8 di tích cấp tỉnh./.

                                                          Thanh Bình