TX Cửa Lò: Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4

Đăng ngày 16/09/2015

kienthucQP

Trong thời gian 4 ngày, gần 140 học viên gồm các thành phần là Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở, tiểu học, Mầm non trong toàn TX Cửa Lò; Cán bộ chuyên trách, chuyên môn 7 phường; Bí thư, khối trưởng, Đại biểu HĐND cấp phường không thuộc đối tượng 3, sẽ được truyền đạt, nghiên cứu 6 chuyên đề về: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ tổ quốc XHCN trong tình hình mới. Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình bảo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đốivới cách mạng Việt Nam. Xây dựng phong trào nhân dân bảo vệ tổ quốc. Một số vấn đề cơ bản của dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng về vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. Xây dựng hoạt động của lực lượng tự vệ, dự bị động viên ở cơ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Một số vấn đề cơ quan bảo đảm an ninh chính trị tư tưởng, văn hóa, kinh tế xã hội trong tình hình mới.

Qua lớp tập huấn, các học viên nắm được những nội dung chủ yếu về đường lối của Đảng, quản lý của Nhà nước với nhiệm vụ quốc phòng- an ninh trong tình hình mới; Đồng thời, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi học viên trong việc giữ vững ổn định chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh. Đặc biệt là trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, đồng thời vận dụng trong lãnh đạo tổ chức thực hiện ở cơ quan, ban, ngành và khối xóm, góp phần xây dựng cơ quan, ban, ngành, cơ sở vững mạnh, ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội./.

Thanh Bình- Duy Quý