TX Cửa Lò: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho đối tượng 4

Đăng ngày 19/07/2016

 

dt4

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được tiếp thu và quán triệt 6 chuyên đề: Về chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ tổ quốc XHCN trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đỗ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Xây dựng phong trào nhân dân bảo vệ tổ quốc; Một số vấn đề cơ bản của dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng về vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Xây dựng hoạt động của lực lượng tự vệ, dự bị động viên ở cơ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và một số vấn đề cơ quan bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế- xã hội trong tình hình mới.

dt41

dt42

Lớp học được tổ chức nhằm mục đích bồi dưỡng những nội dung chủ yếu về đường lối của Đảng; quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; Nhận biết âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng chống để vận dụng trong tổ chức, thực hiện theo cương vị công tác góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh./.

                                                            Thanh Bình- Duy Quý