Tuyên truyền các chủ trương phát triển du lịch năm 2015

Đăng ngày 01/12/2014

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã Cửa Lò Nguyễn Thị Dung vừa ban hành kế hoạch số 148, ngày 24/11/2014 về tuyên truyền các chủ trương phát triển du lịch 2015. 

Để tuyên truyền sâu rộng chủ trương mới trong phát triển du lịch năm 2015. UBND Thị xã Cửa Lò xây dựng Kế hoạch tuyên truyền như sau:

          I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

Tuyên truyền sâu rộng kết quả đạt được trong hoạt động du lịch năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015, đặc biệt các chủ trương mới trong hoạt động du lịch năm 2015.

          Nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân về vai trò quan trọng trong việc gìn giữ và phát triển du lịch Cửa Lò bền vững, đặc biệt là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh du lịch.

Tăng  cường sự phối hợp chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo quản lý du lịch, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2015.

2. Yêu cầu

Đảm bảo công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, đa dang kết hợp tuyên truyền bề nổi với tuyên truyền chiều sâu.

Công tác chỉ đạo triển khai được triển khai đồng bộ từ cơ sở đến Thị xã với phương châm “ Kiên quyết, triệt để, liên tục trong suốt cả năm du lịch”

  II. NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN

  1.Công tác quản lý nhà nước về du lịch

  Tập trung tuyên truyền Luật du lịch, Luật đầu tư công, Luật đấu thầu, Quy chế quản lý nhà nước về du lịch của Thị xã; Chủ trương “5 không”, các chủ trương, văn bản mới của Thị xã trong hoạt động du lịch năm 2015.

  2. Về Quy hoạch, chỉnh trang đô thị

  – Từ năm 2015, không triển khai xây dựng mới ki ốt kinh doanh ở phía Đông đường Bình Minh. Lập quy hoạch xây dựng thành các cụm ki ốt, khu dịch vụ ẩm thực mới, hiện đại và dành không gian để trồng cây xanh, xây dựng khu vui chơi giải trí.

  – Nghiêm cấm các ki ốt kinh doanh không được cắm ô, dù, thưng che, trải bạt, lát gạch phía Đông  đường dạo bộ và kinh doanh dưới mọi hình thức trên bãi biển.

  – Để đảm bảo mỹ quan đô thị UBND Thị xã Cửa Lò khuyến khích các hộ kinh doanh, nhà hàng, khách sạn lắp đặt hệ thống bảng hiệu màn hình Led theo mẫu quy định chung của Thị xã để thay thể bảng hiệu như hiện nay.

  – Tiến hành đánh số thứ tự các bến xe từ Thu Thủy xuống Nghi Hải để thuận tiện trong việc quản lý, giao dịch của nhân dân và du khách.

  – Các điểm dịch vụ ăn sáng, bán hàng lưu niệm, giải khát sẽ được tiến hành quy hoạch ở các vị trí phù hợp. Không bố trí các vị trí bán hàng  hoạt động ở bến xe, hành lang đường Sào Nam, Nguyễn Sinh Cung,  đường  ngang số 6 (từ đường Bình Minh đến đường Mai Thúc Loan)  và một số trục đường quy hoạch từ 10-15 m.

  3. Đối với hoạt động dịch vụ mô tô nước

  – Tham mưu UBND Tỉnh điều chỉnh vùng hoạt động, Quy hoạch vùng hoạt động riêng cho mô tô nước từ phía Nam Quảng Trường đến Nghi Hòa.

  – Kiểm tra thực hiện nghiêm các nội dung theo Quyết định số 31/QĐ- UBND ngày 23/4/2014 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc quy định quản lý dịch vụ mô tô nước trên địa bàn Thị xã Cửa Lò.

  – Để quản lý tốt loại hình dịch vụ mô tô nước hoạt động trên địa bàn, UBND Thị xã trình UBND Tỉnh Nghệ An giới hạn số lượng phương tiện và giới hạn số lượng tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh loại hình dịch vụ này  góp phần  đảm bảo an toàn tắm biển cho nhân dân và du khách.

  4. Đối với dịch vụ xe ô tô điện 4 bánh

  – Tiếp tục thực hiện mô hình thí điểm ô tô điện, gắn lô gô quản lý cho 150 xe do công ty TNHH thương mại du lịch, vận tải Cửa Lò quản lý. Thành lập đoàn liên ngành thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm như: xe không gắn lô gô hoạt động ngoài luồng, tranh dành khách, dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định..;

 – Quy hoạch 2 điểm tập kết phương tiện; 1 điểm ở Nghi Thủy và một điểm ở bãi xe đường số 14 Nghi Hương và hoạt động đón trả khách theo 13 điểm đã được Thị xã quy định.

  5. Đối với công tác vệ sinh môi trường

  – Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò ý nghĩa của hoạt động du lịch gắn với công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường.

  – Giao các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch ở phía Đông đường Bình Minh đầu tư mua sắm thùng đựng rác, tự thu gom rác thải sinh hoạt và mua sắm dụng cụ sàng cát thủ công để làm sạch tại khuôn viên được giao quyền kinh doanh, đổ rác theo giờ quy định của công ty môi trường Thị xã đề ra.

  6. Đối với sản phẩm du lịch

  – Tiếp tục tuyên truyền quảng bá những sản phẩm du lịch đã có và đầu tư xây dựng sản phẩm mới có sức hấp dẫn, chất lượng cao, mang tính trưng vùng miền.

  – Khôi phục và xây dựng mới các làng nghề, nhân rộng mô hình trồng hoa tươi, cá thu nướng, mực khô ép Cửa Lò và kết nối đưa sản phẩm ở tp Vinh, Nam Đàn tạo sự đa dạng của sản phẩm để phục vụ du khách.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng văn hóa và Thông tin

– Tham mưu chỉ đạo hướng dẫn Trung tâm văn hóa, đàiTTTH Thị xã, đội thanh tra đô thị và các ban ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung tuyên truyền du lịch ; đôn đốc việc kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, tổng hợp báo cáo lãnh đạo UBND Thị xã kịp thời.

– Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, cấp ủy và chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương mới của Thị xã trong quản lý du lịch nhằm nâng cao ý thức của nhân dân ; các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch biết để thực hiện.

Làm tốt công tác tuyên truyền lên các phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá thương hiệu du lịch Cửa Lò ; các Quy định mới trong hoạt động du lịch để nhân dân và du khách biết để thực hiện.

– Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, hộ kinh doanh, UBND các phường làm tốt công tác tuyên truyền trong hoạt động du lịch 2015.

2. Trung tâm VHTT – TT : Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền các nội dung trong kế hoạch này thông qua hệ thống tuyên truyền trực quan và tuyên truyền lưu động .

3. Đài TTTH Cửa Lò

– Trên cơ sở nội dung kế hoạch tuyên truyền của Thị xã phối hợp với các phòng, ban ngành liên quan tổng hợp các chủ trương, chính sách mới trong hoạt động du lịch phát lên đài truyền thanh Thị xã, đài truyền thanh bãi biển.

–  Chỉ đạo đài truyền thanh phường tiếp tục tuyên truyền kế hoạch này và chủ trương  5 không ; nêu gương người tốt việc tốt, các mô hình tổ tự quản trong hoạt động kinh doanh du lịch ; các chủ trương mới của Thị xã.

         4. Các cơ quan, doanh nghiệp, các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn
        Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, kế hoạch tuyên truyền du lịch của Thị xã. Tham gia tích cực các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, đặc biệt là phấn đấu xây dựng trở thành cơ quan, nhà hàng kinh doanh văn minh, tích cực hưởng ứng các vận động của địa phương góp phần xây dựng du lịch bền vững.
          5.UBND phường
        – Triển khai kế hoạch phát triển du lịch năm 2015 tại các địa phương.Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Thị xã và các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước;
       – Chỉ đạo triển khai nội dung Kế hoạch này và các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại báo cáo tổng kết hoạt động du lịch 2014, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2015
         IV. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN: Bắt đầu từ ngày 25/12/2014 đến hết năm 2015.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Du lịch Cửa Lò năm 2014. UBND Thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, giám đốc các khách sạn, nhà hàng, Chủ tịch UBND các phường xây dựng Kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thực hiện./.