Triển khai Kế hoạch tuyên truyền đại lễ 1 ngàn năm Thăng Long- Hà Nội

Đăng ngày 21/03/2014

 

Mục đích của việc triển khai kế hoạch tuyên truyền nói trên là nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân về các sự kiện trọng đại của đất nước; tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Phát huy truyền thống vẻ vang và khẳng định những đóng góp to lớn của các ban đảng và văn phòng cấp uỷ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Trong kế hoạch nói trên,UBND TX Cửa Lò cũng yêu cầu các ban, ngành, cơ quan, đơn vị , phường xã phải triển khai các hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn. Riêng TTVHTT thị xã phải tổ chức lên 10 băng rôn khẩu hiệu cho mỗi đợt tuyên truyền. Tổ chức treo cở tổ quốc, cờ Đảng, cờ vui ở khu trung tâm thị xã chào mừng các đợt kỷ niệm; Thị đoàn Cửa Lò chủ trì phối hợp với Trung tâm VHTT, TDTT tổ chức chương trình dạ hội văn nghệ và các giải thể thao chào mừng với phương châm hoành tráng, ấn tượng nhưng phải tiết kiệm.

 

Theo: Khắc Giang