Trang truyền hình Cửa Lò ngày 24/11 (2).

Đăng ngày 25/11/2014