Trang truyền hình Cửa Lò ngày 22/1/2015.

Đăng ngày 22/01/2015