Thông qua kế hoạch tuyên truyền thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày 25/03/2014

Mục đích của việc triển khai kế hoạch nói trên là nhằm tạo phát huy tính tích cực, tự giác của cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện thành công các mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương; Khuyến khích, động viên, tạo động lực mãnh mẽ phát triển kinh tế-xã hội., quốc phòng-an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở Nghệ An và TX Cửa Lò; Góp phần xây dựng nông thôn phát triển toàn diện, bền vững, tạo tiền đề phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Thị xã Cửa Lò trong những năm tiếp theo.

Trong kế hoạch nói trên, Thị ủy Cửa Lò cũng yêu cầu các ban, ngành, cơ quan, đơn vị , phường xã mà đặc biệt là Ban tuyên giáo Thị uỷ, các tổ chức cơ sở Đảng; Phòng Văn hoá thông tin, Đài TTTH phải triển khai các hoạt động tuyên truyền và thường xuyên để cán bộ, Đảng viên và nhân dân trên toàn thị xã cùng hiểu về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới Việt Nam giai đoạn 2010-2020 theo đề án của Chỉnh phủ; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở Cửa Lò giai đoạn 2010-2020; Kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên từng lĩnh vực, ở các phường, xã; các điển hình tiên tiến, các mô hình nổi bật về xây dựng nông thôn mới.