Thông qua kế hoạch tổ chức tuần lễ an toàn lao động phòng chống chảy nổ

Đăng ngày 25/03/2014

Tuần lễ an toàn lao động phòng chống chảy nổ lần thứ 13 năm 2011 ở Cửa Lò sẻ diễn ra từ ngày 20/3 đến ngày 26/3/2011.

          Theo đó, UBND thị xã giao cho UBND 7 phường và các phòng, ban, ngành có liên quan phải tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về việc đảm bảo tuyệt đối an toàn công tác vệ sinh lao động, PCCN.

Mục đích của việc tổ chức tuyên truyền cho tuần lễ an toàn lao động phòng chống chảy nổ lần thứ 13 năm 2011 trên địa bàn thị xã Cửa Lò là nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành các quy định pháp luật, trên cơ sở đó thúc đẩy các hoạt động cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ sức khỏe người lao động tại nơi làm việc,  phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống chảy nổ hướng tới ” Xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong lao động”, góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững.