Thông báo V/v lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về sử dụng đất năm 2020 của thị xã Cửa Lò.

Đăng ngày 19/09/2019

aa

bb