Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, giai đoạn 2016 – 2020 thị xã Cửa Lò

Đăng ngày 20/12/2017

Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, giai đoạn 2016 – 2020 thị xã Cửa Lò

cv

Tải về bản đồ thị xã Cửa Lò

Tải về Báo cáo chính

Tải về biểu-dc2020-1