Thông báo kết quả quan trắc nước biển tại vùng biển Cửa Lò và Cửa Hội

Đăng ngày 23/06/2016

 qtracn

 

Tại đây Kết quả quan trắc nước biển tại vùng biển Cửa Lò và Cửa Hội