Thông báo kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển tại bãi biển du lịch Cửa Lò và Cửa Hội

Đăng ngày 05/09/2016

 IMG

IMG 0001