Thị xã Cửa Lò tổng kết 10 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá

Đăng ngày 21/03/2014

 

Báo cáo Tổng kết 10 năm phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá của thị xã Cửa Lò do ông Trần Văn Mười, Phó ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, Trưởng phòng văn hoá thông tin thị xã trình bày tại hội nghị cho thấy: Qua 10 năm triển khai phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá bằng các hoạt động thiết thực và hiệu quả, phong trào đã phát huy vai trò đại đoàn kết toàn dân. Thông qua các phong trào như: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo; đền ơn đáp nghĩa, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phong trào xây dựng hạ tầng nông thôn đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo đô thị du lịch biển; Kinh tế thị xã ngày càng phát triển nhanh, bền vững với tốc độ tăng trưởng từ 19-21 %; Hệ thống chính trị ngày càng được củng cổ; Nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân thị xã có chuyển biến tích cực; Văn hóa trong giao tiếp, ứng xử trong dịch vụ du lịch, thương mại có bước tiển triển hơn trước.Một trong những nội dung được nhấn mạnh trong hội nghị lần này là phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã phát triển mạnh cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Hàng năm, đã có từ 91-93 % hộ gia đình đăng ký xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa; Đến năm 2000, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 65 %; năm 2005 đạt 86,5 % và đến nay đạt 89,2 %. Đã có 152 gia đình 10 năm liên tục đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc.
Hội nghị tổng kết 10 năm Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư đã thành công tốt đẹp. Từ kết quả này, tin rằng trong thời gian tới đây, từ khắp các khu dân cử ở Cửa Lò, phong trào xây dựng đời sống văn hóa sẻ được phát triển hơn, tạo điều kiện thuận lợi để thị xã vững bước thực hiện thành công mục tiêu xây dựng một Cửa Lò giàu mạnh, văn minh.
.

Theo: Khắc Giang