Thị xã Cửa Lò tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về phổ biến, quán triệt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan

Đăng ngày 28/11/2023

Sáng ngày 28/11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại điểm cầu Cửa Lò do ông Nguyễn Quang Tiêu – Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cùng với sự tham dự của các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thị xã, Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công chức được giao theo dõi thực hiện công tác dân chủ cơ sở 7 phường trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được quán triệt một số nội dung chính của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định 59/2023/NĐ-CP, ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định 61/2023/NĐ-CP, ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư và một số văn bản liên quan.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được ban hành năm 2022, gồm 6 chương, 91 điều, quy định nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong đó Luật đã cụ thể hóa đầy đủ các nội dung theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

                                                               Hữu Lương – Ngọc Ánh