Thị xã Cửa Lò: Tập huấn công tác tư pháp năm 2013

Đăng ngày 14/12/2013

Dự tập huấn có lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành, các tổ chức đoàn thể cấp thị xã và cán bộ tư pháp, hộ tịch, tổ trưởng tổ hòa giải các phường trên địa bàn.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được quán triệt một số kiến thức pháp luật về hòa giải cơ sở, các tình huống phát sinh cũng như kỹ năng của cán bộ tư pháp, hộ tịch trong quá trình thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Ngoài ra, các học viên còn được quán triệt một số văn bản liên đến Luật phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó góp phần giúp đội ngũ làm công tác tư pháp, hộ tịch cũng như tổ hòa giải các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và các phường nắm được các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các kỹ năng để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao./.