Thị ủy Cửa Lò: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 10, khóa XI cho cán bộ, Đảng viên

Đăng ngày 23/03/2015

NQ1

NQ2

NQ3

Hội nghị được tổ chức sâu rộng cho toàn thể cán bộ, đảng viên của tất cả các chi bộ Đảng trên địa bàn thị xã. Các nội dung của chuyên đề được trình bày tại hội nghị đã nêu rõ những phẩm chất trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, trong đó, cần chú trọng tính gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu. Bên cạnh đó, việc thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết chính là thể hiện quyết tâm chính trị xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, lấy lại niềm tin của người dân đối với Đảng.  Học tập và làm theo Bác là nhấn mạnh vào đạo đức cách mạng trong sáng của Người, đồng thời gắn với tư tưởng, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là kim chỉ nam cho hành động của tổ chức cơ sở Đảng và của mỗi Đảng viên để góp phần đưa đất nước phát triển./.

Thanh Vân – Thanh Bình