Tài liệu – công văn về tư tưởng Hồ Chí Minh

Đăng ngày 26/03/2014

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
233-QĐ/ThU 31/10/2011 Quyết định ban hành quy chế bộ phận giúp việc Tải về
21-KH/ThU 31/10/2011 Kế hoạch thực hiện chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị Tải về
75- HD/TG 31/10/2011 Hướng dẫn Bộ máy và Quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng Tải về
03-TB/BPGVCT03 08/12/2011 Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Bộ phận giúp việc Ban thường vụ Thị ủy Tải về
05-HD/ThU 28/12/2011 Hướng dẫn sơ kết thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị Tải về
06-HD/ThU 28/12/2011 Hướng dẫn việc bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh Tải về
07-HD/ThU 28/12/2011 Hướng dẫn việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 Tải về
08-BC/BPGVCT 03 23/02/2012 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 03 trong quý I Tải về
09-KH/BPGVCT 03 23/02/2012 Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 Tải về
147-BC/TG 16/07/2012 Báo cáo kết quả một năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tải về
15-HD/ThU 07/03/2013 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 Tải về
18- CV/BPGVCT 03 02/04/2013 Tổ chức biểu dương điển hình học tập và làm theo tấm gươngđạo đức Hồ Chí Minh Tải về
52- KH/ThU 08/04/2013 Kế hoạch Tổ chức học tập chuyên đề:”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ Tải về
00- BC/ThU 02/05/2013 Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị Tải về