Sở tư pháp tập huấn Luật đất đai

Đăng ngày 30/06/2014

Tại hội nghị, gần 200 học viên là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và các  trưởng, phó phòng tư pháp cấp huyện đã được phổ biến một số nội dung cơ bản và những điểm mới về Luật đất đai năm 2013 gồm 14 chương, 212 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014 quy định về quyền, trách nhiệm của nhà nước đối với đất đai, địa giới hành chính, điều tra cơ bản về Luật đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi, trưng dụng đất, bồi thường tái định cư, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…. Cũng tại hội nghị này, các học viên còn được thông qua những nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2013.

Thông qua hội nghị nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng và triển khai có hiệu quả Luật đất đai; Quán triệt đầy đủ những tư tưởng, quan điểm chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước cho đội ngũ làm công tác phổ biển, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh và trên cương vị công tác của mình, quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biển giáo dục pháp luật góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống.

Trước đó, hội nghị đã có buổi hội thảo đánh giá về công tác tư pháp trên địa bàn toàn tỉnh./.

Đàm Hiền – Tạ Nhật