Quyết định về việc quy hoạch sử dụng đất Cửa Lò đến năm 2020

Đăng ngày 14/09/2014

Ủy ban nhân dân Tỉnh vừa ban hành Quyết định 297, ngày 30/6/2014 về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu(2011-2015) thị xã Cửa Lò. Theo đó, Quyết định nói trên đã quy định chi tiết các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 ở Cửa Lò như: Diện tích, cơ cấu các loại đất; Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất; Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích; Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/5.000.

+

Trong quyết định 297 nói trên của UBND Tỉnh cũng nói rõ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của thị xã Cửa Lò với các chỉ tiêu chủ yếu sau: Diện tích các loại đất phân bố trong kỳ kế hoạch; Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất; Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng…

Quyết định nói trên cũng giao cho Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò công bố công khai phương ans quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để người dân được biết; Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Xác đinh ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ cần bảo vệ nghiêm ngặt; Chủ động thu hồi, quản lý sử dụng, rà soát điều chỉnh.. đất theo quy hoạch và kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

                                                                   Phòng tài nguyên môi trường