Những người làm công tác cán bộ phải trong sáng, liêm chính, công tâm

Đăng ngày 26/03/2016

Cùng dự có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lương Cường, Bí thư Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị nhấn mạnh: Những người làm công tác cán bộ phải liêm chính, trong sáng, công tâm

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2015 và nhiệm kỳ vừa qua, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; triển khai thực hiện và hoàn thành một khối lượng công tác lớn; đã tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Năm qua, Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã chủ trì thực hiện 21/21 nội dung trong Chương trình làm việc toàn khóa Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; hoàn thành 100% các đề án, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao trong năm 2015. Quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” góp phần tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, suy thoái trong Đảng; đồng thời khắc phục được một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ và trong thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có chuyển biến mới tích cực. Tiếp tục thực hiện Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; điều động, luân chuyển số lượng lớn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và hầu hết các đồng chí cấp ủy viên các cấp đều nằm trong quy hoạch, đã được đào tạo, bồi dưỡng.

Ngành tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm về công tác cán bộ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; tham mưu ban hành và thực hiện nghiêm Quy chế bầu cử trong Đảng; Quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ… góp phần phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp.

Ngành chủ động tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra việc chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp , đặc biệt là Đại hội XII của Đảng. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được các cấp ủy , tổ chức đảng quan tâm thực hiện. .. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã khẳng định vai trò tham mưu cho cấp ủy các cấp trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác cán bộ và quản lý cán bộ.

Tuy nhiên, công tác tổ chức xây dựng Đảng vẫn còn những hạn chế: Nhìn chung tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị còn cồng kềnh; chức năng, nhiệm vụ trùng chéo, cơ chế vận hành còn nhiều bất cập; hoạt động chưa hiệu lực, hiệu quả; tinh giảm biên chế không đạt yêu cầu; công tác đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, chậm được khắc phục. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế; ở một số nơi, người đứng đầu cấp ủy chưa thực sự gương mẫu, ý thức trách nhiệm chưa được đề cao. Một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện phai nhạt về lý tưởng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không đồng đều; chính sách đối với cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn…

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ công tác cán bộ

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cơ bản tán thành nội dung Báo cáo và đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại Hội nghị. Tổng Bí thư đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu ý kiến các đồng chí tham dự Hội nghị để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo và tổ chức triển khai thực hiện.

Tổng Bí thư khẳng định, thành quả của năm 2015 là công sức chung của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó có đóng góp của công tác tổ chức xây dựng Đảng, của công tác tổ chức, cán bộ.

Tổng Bí thư cho rằng, năm 2015, ngoài những việc phải làm thường xuyên, cũng có nhiều việc mới, việc khó nhưng đã được tiến hành một cách bài bản, chặt chẽ, có hiệu quả. Có thể nói, đây cũng là một điểm nhấn của năm 2015. Từ công tác tổ chức chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp đến Đại hội toàn quốc của Đảng. Từ sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế đến công tác cán bộ, bao gồm đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện chính sách cán bộ; từ củng cố tổ chức cơ sở đảng đến công tác đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng các quy chế, quy trình làm việc, các văn bản hướng dẫn thực hiện; đổi mới phương thức, lề lối làm việc, quy trình công tác. Phương pháp công tác, cách thức làm việc có nhiều đổi mới, cải tiến. Hầu hết những công viêc lớn khó đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, bàn bạc thấu đáo, phối hợp nhịp nhàng, chịu khó lắng nghe, tạo được đồng thuận cao, làm khá đều tay, kể cả bên Đảng, bên Nhà nước, các cấp, các ngành…

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng có tiến bộ, kết nạp ngày càng nhiều đảng viên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã được chú ý hơn. Công tác luân chuyển cán bộ làm bài bản, bước đầu tạo được nền nếp tốt.

Có thể khẳng định, điểm sáng, điểm nhấn mạnh mẽ của công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2015 và nhiều năm qua là, Ban Tổ chức Trung ương, ban tổ chức các tỉnh uỷ, thành uỷ, các cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tham mưu chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được toàn Đảng, toàn dân đánh giá cao và vui mừng.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2015 và nhiệm kỳ vừa qua đã thu được nhiều kết quả tốt.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư nhấn mạnh “chúng ta không bằng lòng, thoả mãn với những kết quả đã đạt được, bởi vì thực tế còn không ít hạn chế, khuyết điểm, còn nhiều việc chưa làm được, dư luận xã hội còn những bức xúc, nhân dân chưa yên lòng. Vả lại, công tác tổ chức xây dựng Đảng là lĩnh vực rất phức tạp, rất khó. Quan trọng thì cực kỳ quan trọng nhưng khó và phức tạp lắm, vì nó động chạm đến con người, là công tác con người, liên quan đến tâm tư, tình cảm, lợi ích của con người. Nhận xét, đánh giá cán bộ ra sao ? bố trí ở đâu ? chế độ, chính sách thế nào ?… Đồng chí nào được thuận lợi, hay được bố trí phù hợp với nguyện vọng của mình thì phấn khởi; đồng chí nào không phù hợp với nguyện vọng thì không hài lòng, có khi sinh ra tâm tư, suy nghĩ nặng nề”.

Tổng Bí thư  lưu ý, “chúng ta không chủ quan được. Hiện nay, trong dư luận xã hội vẫn râm ran chuyện chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy chế độ, chạy luân chuyển (…) Tổng Bí thư đề nghị, tại Hội nghị lần này, các đồng chí thẳng thắn thảo luận xem có chuyện ấy hay không, mức độ thế nào, để cho rõ ràng, minh bạch. Nếu có thì ta phải sửa, phải rút kinh nghiệm; nếu không có thì cũng phải trả lời, cho rõ ràng, phải giải toả được tâm tư, tâm trạng đó; phải khắc phục cho được tình trạng này…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, Tổng Bí thư lưu ý, riêng đối với lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng phải tiếp tục đổi mới, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, nhưng đổi mới phải đúng hướng, không được lạc đường, từ cực này nhảy sang cực kia. Đường lối phải đi đúng phương hướng của Cương lĩnh và Hiến pháp mới được thông qua. Tiếp tục phát huy dân chủ nhưng phải có kỷ cương, kỷ luật.

Kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng và tính thực chất của công tác tổ chức cán bộ, mà trọng tâm là đánh giá cán bộ; nâng cao chất lượng cơ sở đảng và đảng viên…

Các cơ quan và cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phải nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể cho năm 2016 và trong cả nhiệm kỳ để khẳng định vai trò tham mưu trực tiếp giúp cấp uỷ các cấp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Trước mắt, tập trung cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Tổng Bí thư yêu cầu, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của cấp uỷ các cấp về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu sơ kết, tổng kết thực tiễn, nhất là các mô hình, những cách làm mới, sáng tạo có hiệu quả ở các cấp; từ đó góp phần nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn phục vụ xây dựng các đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị và cấp uỷ các cấp.

Nghiên cứu, nâng cao hơn nữa vai trò và hiệu quả công tác tham mưu của ngành Tổ chức xây dựng Đảng về quy trình công tác cán bộ, từ phát hiện, đánh giá, đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí, bổ nhiệm, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ. Tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giải quyết tốt vấn đề lịch sử chính trị, đẩy mạnh việc xem xét, giải quyết vấn đề chính trị hiện nay…

Theo chương trình, Hội nghị diễn ra trong 1 ngày, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương sẽ phát biểu kết luận Hội nghị./.

Theo ĐCSVN