Nghi Thu: Quán triệt NQ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Đăng ngày 31/08/2016

thuNQ

Hội nghị được nghe đ/c Phạm Văn Sơn – Trưởng phòng Thông tin tuyên truyền – Ban tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết và những điểm mới trong báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

thuNQ1

Hội nghị cũng đã quán triệt chương trình hành động Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ V, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thức XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; quán triệt NQ số 02-NQ/TU ngày 15/3/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về luân chuyển, điều động đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016- 2020.

thuNQ2

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có ý nghĩa quan trọng thiết thực mang tính định hướng giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của NQ, từ đó vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn cuộc sống cũng trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ ở địa phương./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý