Nghi Hương học tập, quán triệt Nghị quyết số 39 và Kết luận số 57 của Bộ chính trị và tác phẩm  Dân vận của Bác Hồ

Đăng ngày 13/10/2023

Chiều ngày 13/10, Đảng ủy phường Nghi Hương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 39 – NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Học tập tác phẩm Dân vận của Bác Hồ nhân ngày 15/10; triển khai Kết luận số 57 – KL/TW của Bộ chính trị “Về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, đối ngoại đối ngoại trong tình hình mới.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Thanh Thủy – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã; Lê thị Hồng Nhung – Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể phường và Chi ủy, Ban công tác Mặt trận các khối và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ phường.

Theo đó, cán bộ, đảng viên phường Nghi Hương được quán triệt các chỉ tiêu, nội dung cơ bản của Nghị quyết số 39- NQ/TW của Bộ Chính trị, nhất là 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, trong đó nổi bật: Thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng phát triên toàn diện, nhanh, mạnh hơn; phát huy truyền thống, văn hóa mang đậm bản sắc xứ Nghệ trở thành động lực, nguồn lực nội sinh cho phát triển; Xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; Tập trung phát triển Nghệ An thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ, y tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện tốt an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo; Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, năng cao hiệu lực hiệu quả của các cấp chính quyền; cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân…

Cũng tại hội nghị này, Đảng ủy phường Nghi Hương còn quán triệt Kết luận số 57 – KL/TW của Bộ chính trị “Về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, đối ngoại trong tình hình mới. Trong đó, khẳng định công tác thông tin đối ngoại đã góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân kỷ niệm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng 15/10/2023, Đảng ủy phường Nghi Hương còn tổ chức học tập tác phẩm Dân vận của Bác Hồ.

                                                                 Hữu Lương – Ngọc Ánh