Nghi Hương học tập quán triệt chỉ thị 05 của Bộ chính trị

Đăng ngày 10/03/2017

Sáng ngày 10/3/2017, Ban thường trực UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phường Nghi Hương tổ chức hội nghị học tập quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, Nghị quyết TW4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho hội viên và quần chúng nhân dân.

dannhnq

Trong thời gian 1 buổi, hơn 350 đại biểu là hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân đã được truyền tải những nội dung cốt lõi Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết TW 4 ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

dannhnq4

dannhnq1

dannhnq2

Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc về tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó mỗi cá nhân tăng cường rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên, và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý