Nghi Hòa giới thiệu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi liên CNXH ở Việt Nam”

Đăng ngày 28/07/2022

Sáng 28/7, Đảng ủy phường Nghi Hòa tổ chức hội nghị giới thiệu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Quán triệt Kết luận số 21 – KL/TW ngày 15/10/2021 của Hội nghị Trung ương IV khóa XIII của Đảng; Quy định số 37 ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Các đồng chí trong BTV, BCH và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, trưởng các chi đoàn, chi hội ở Nghi Hòa tham dự.

Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi liên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thông qua việc giới thiệu tác phẩm này nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ hiểu rõ hơn ý nghĩa quan trọng của việc tổng kết lý luận về đường lối đổi mới của Đảng ta, khơi dậy và phát huy khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

 

Tiếp đó, Đảng ủy phường Nghi Hòa Quán triệt Kết luận số 21 – KL/TW ngày 15/10/2021 của Hội nghị Trung ương IV khóa XIII của Đảng; Quy định số 37 ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.

Cũng tại hội nghị này, nhân Kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2022), các đồng chí lãnh đạo phường đã tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường Nghi Hòa.

                                                       Hữu Lương – Ngọc Ánh