Nghi Hải tập huấn Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013

Đăng ngày 15/05/2014

Tại hội nghị các đại biểu được triển khai các nội dung của Hiến pháp năm 2014, gồm 11 chương, 120 điều, giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992. Hiến pháp sửa đổi năm 2013 có nhiều điểm mới về nội dung và kỹ thuật lập hiến, thể hiện sâu sắc công cuộc đổi mới đồng bộ, toàn diện đất nước, thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, về xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do dân, vì nhân dân do Đảng ta lãnh đạo; Trong đó, nhấn mạnh vào điểm mới về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Các vấn đề về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; Bảo vệ tổ quốc; Tổ chức bộ máy Nhà nước hiệu lực và quy trình sửa đổi Hiến pháp…

Hội nghị nhằm giúp cán bộ chủ chốt ở địa phương nắm vững các nội dung của Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để triển khai thực hiện trong thời gian tới./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý