Nghi Hải triển khai thực hiện Quyết định 217 QĐ/TW, 218 QĐ/TW của Bộ chính trị (khóa XI)

Đăng ngày 23/05/2014

Quyết định 217 QĐ/ TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội”; Quyết định 218 QĐ/TW “Ban hành quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” là những quyết định quan trọng, là sự thể chế hóa cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân, nhằm xây dựng đảng, chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh. Qua đó, giúp các cấp ủy Đảng, lãnh đạo doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể, cán bộ đảng viên, nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia xây dựng, triển khai thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh.

Cũng tại hội nghị này, các đại biểu còn được thông báo tình hình và định hướng tuyên truyền về biển Đông trong thời điểm hiện nay.

Mỹ Hạnh – Tạ Nhật