Nghi Hải: Trao huy hiệu đảng và quán triệt Nghị Quyết

Đăng ngày 30/10/2015

 nghihaidang

Dịp này, Nghi Hải có 8 đ/c được trao huy hiệu đảng, trong đó 50 năm tuổi đảng có 1 đ/c, 40 năm  tuổi đảng có 2 đ/c và 30 năm tuổi đảng có 5 đ/c. Đây là sự ghi nhận công lao đóng góp của các đ/c đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của đảng, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ đảng viên trẻ sau này.

nghihaidang1

nghihaidang2

nghihaidang3

Với mục đích phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết và các chương trình hành động làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức một cách đúng đắn, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ Thị xã lần thứ 5 và đại hội Đảng bộ phường lần thứ 24. Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến chương trình hành động thực hiện của Đại hội Đảng bộ Thị xã gồm 17 đề án, chương trình, và chương trình hành động gồm 19 kế hoạch, 1 đề án trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh mà Đại hội Đảng bộ phường Nghi Hải khóa 24 đã đề ra./.

Mỹ Hạnh – Tạ Nhật