Nghi Hải: Quán triệt một số chuyên đề và giới thiệu tác phẩm của đồng chí Nguyễn Phú Trọng

Đăng ngày 05/08/2022

Sáng ngày 5/8, Đảng uỷ phường Nghi Hải tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương; Tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nghị quyết Trung ương 5 khoá XIII. Đồng chí Trần Thị Thanh Thuỷ – Uỷ viên BTV Thị uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã dự và trực tiếp quán triệt.

Tại hội nghị, đảng viên trong toàn Đảng bộ phường được quán triệt kết luận số 21 – KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành TW Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “Tự diễn biến” “Tự chuyển hoá”. Giới thiệu nội dung tác phẩm “Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng giúp cán bộ, hội viên trong việc học tập và làm theo Bác gắn với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi của bài viết “Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, niềm tin cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân vững tin vào sự nghiệp đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, xây dựng niềm tin khoa học về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân đã chọn.

Đàm Hiền – Ngọc Ánh