Nghi Hải quán triệt kết luận số 50, 51, 52 của Ban bí thư

Đăng ngày 22/08/2019

Để cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nêu trong nghị quyết, phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết là mục đích của hội nghị học tập, quán triệt kết luận số 50 – KL/TW, kết luận số 51- KL/TW,  kết luận số 52 – KL/ TW  ngày 30/5/2019 của Ban bí thư được Đảng ủy phường Nghi Hải tổ chức sáng ngày 22/8/2019.

hqt

Trong thời gian 1 buổi, đảng viên trong toàn đảng bộ, BCH các chi đoàn, chi hội, khối trưởng các khối trên địa bàn phường sẽ được tiếp thu các nội dung trong Kết luận số 50 – KL/TW của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW6, khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN; Kết luận số 51 – KL/TW ngày 30/5/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI về đổi mới toàn diện giáo dục; Kết luận số 52 ngày 30/5/2019 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 7, khóa X về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; và thông qua thời sự tình hình biển Đông trong thời gian qua.

hqt1

htq2

Qua đây, sẽ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh, đồng bộ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nêu trong Nghị quyết. Nâng cao, phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý