Nghi Hải – Cửa Lò quán triệt Nghị quyết trung ương 8 khóa XI

Đăng ngày 28/02/2014

Trong thời gian một ngày, các đảng viên trong đảng bộ phường Nghi Hải đã được quán triệt các chuyên đề như: Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Những nội dung cơ bản Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi năm 2013; Kết luận về “Tình hình kinh tế- xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014”, “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế- xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”.

Dịp này, Đảng bộ phường Nghi Hải còn trao huy hiệu 45, 40 và 30 năm tuổi đảng cho 8 đảng viên trong đảng bộ.

Theo: Hữu Lương-Tạ Nhật