Nghệ An tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc (*)

Đăng ngày 30/11/2020

Phát biểu bế mạc hội thảo khoa học “Nghệ An – 990 năm hình thành và phát triển”, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Với bề dày truyền thống hào hùng của lịch sử 990 năm, với vị thế chính trị – xã hội hiện tại, đặc biệt, với tầm nhìn xa hơn trong tiến trình phát triển của tỉnh theo đường lối đổi mới của Đảng, Nghệ An sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực nhiều hơn, quyết tâm cao hơn để phấn đầu hoàn thành bằng được mục tiêu, đến năm 2025 trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá trong cả nước.