Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khối dân cư  sau khi sáp nhập khối

Đăng ngày 22/05/2020

Thực hiện chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy và đội ngũ cán bộ từ khu dân cư, Ban Thường vụ Thị ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và ban hành các văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện, đặc biệt là hướng dẫn việc thực hiện đại hội kiện toàn các chi bộ, ban công tác mặt trận, ban cán sự các khối và các tổ chức đoàn thể đảm bảo đúng quy trình, quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ của các tổ chức đoàn thể, góp phần sớm ổn định tình hình hoạt động tại các địa phương, tạo ra sự đồng thuận, khí thế mới trong cộng đồng khu dân cư.

Sau gần 6 tháng sáp nhập các chi bộ, đến nay, nhìn chung hoạt động các khối, các chi bộ khối đã đi vào ổn định về tổ chức, tiến hành sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định; các chi bộ đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 cơ bản đúng định hướng (38/39 chi bộ khối bầu đúng định hướng).

Sau sáp nhập, với số lượng đảng viên đông hơn, đội ngũ đảng viên có sự xáo trộn tại các chi bộ, nhưng cấp ủy các chi bộ đã chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời phát hiện, uốn nắn những lệch lạc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên. Chủ động nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng nhằm tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, tạo môi trường sinh hoạt dân chủ, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị; đồng thời tăng cường lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; xây dựng đô thị văn minh; chăm lo phát triển văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường và thực hiện tốt các chính sách xã hội, xoá đói, giảm nghèo. Tiếp tục xây dựng và thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong cộng đồng dân cư theo đúng luật pháp, đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tuy vậy, bên cạnh đó vẫn còn bộc lộ một số tồn tại khuyết điểm như: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống; tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật cho cán bộ, đảng viên ở một số chi bộ chưa được quan tâm đúng mức; công tác phát triển đảng viên mới còn hạn chế. Khả năng vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của nhiều cấp ủy chi bộ còn hạn chế; thiếu chủ động phát hiện, đấu tranh và giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh tại cơ sở. Một số đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, còn có tư tưởng phó mặc cho cấp ủy các chi bộ.

Để tiếp tục phát huy những kết quả bước đầu đã đạt được, khắc phục những tồn tại khuyết điểm nêu trên, cấp ủy các chi bộ khu dân cư trong thời gian tới cần quan tâm thực hiện tốt một số vấn đề sau:

– Tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nội dung theo tinh thần Hướng dẫn số 12 –HD/TW của Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” gắn với việc triển khai thực hiện Đề án số 05 –ĐA/ThU, ngày 03/4/2017 về “ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo” và Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

– Cấp ủy các chi bộ phải nắm chắc tình hình và thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng trông chờ, ỷ lại, các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và sự suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

– Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ, chế độ học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng chí Bí thư chi bộ và các đồng chí cấp ủy viên phải gương mẫu trong học tập, nghiên cứu, thật sự là người tuyên truyền, hướng dẫn đảng viên trong chi bộ. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

– Cấp ủy chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo phải bảo đảm toàn diện, chú trọng những vấn đề quan trọng, bức xúc của địa phương, xây dựng đầy đủ các chương trình, kế hoạch với nội dung cụ thể, sát thực tiễn, phân công trách nhiệm rõ ràng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm những chủ trương đã triển khai nhằm đạt hiệu quả cao.

           Ngô Bình SơnThUV, Phó Trưởng BTC Thị ủy