Lễ đón nhận danh hiệu đơn vị văn hóa khối 5 phường Nghi Tân

Đăng ngày 01/01/2015

z-VHNT

Trong những năm qua, bà con nhân dân khối 5 – phường Nghi Tân đã thực hiện có hiệu quả các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đặc biệt là đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đến nay, toàn khối có 90  hộ giàu và khá, đạt gần 50%, hộ nghèo giảm xuống còn 7%, hơn 88,7% hộ gia đình được công nhận đơn vị văn hóa. Bà con đề cao tinh thần chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hoá, khối văn hoá.

          Đồng chí Nguyễn Thị Dung – PCT UBND Thị xã đã trao bằng công nhận đơn vị văn hóa cho khối 5, đồng thời đ/c cũng mong muốn trong thời gian tới bà con nhân dân trong khối cần phải quyết tâm giữ vững đơn vị văn hóa  và động viên bà con tích cực phát triển kinh tế, xây dựng gia đình và khối văn hóa ngày càng phát triển./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý