Kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Thị xã

Đăng ngày 25/03/2014

          Theo đó, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Thị xã Cửa Lò sẻ có 27 Đ/c là Trưởng, Phó các ban, ngành, đơn vị, cơ quan có liên quan. Chủ tịch Hội đồng là Đ/c Doãn Tiến Dũng-Phó Chủ tịch UBND thị xã. 2 Phó Chủ tịch hội đồng là Đ/c Nguyễn Thanh Tùng-Trưởng phòng tư pháp và Nguyễn Chí Nguyễn-Chánh văn phòng HĐND-UBND thị xã.Cũng theo quyết định nói trên thì HĐ phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Thị xã Cửa Lò sẻ có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND thị xã xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng quý, hàng năm để các đơn vị, các ngành, UBND các phường xã tổ chức thực hiện; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo hướng dẫn của Chỉnh phủ, các bộ, ngành TW, của Tỉnh và Thị xã; Phối hợp chỉ đạo xây dựng lực lượng và hướng dẫn nghiệp vụ cho báo cáo viên cấp thị và tuyên truyền viên phường xã; Lập dự trù kinh phí  phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ ngân sách nhà nước trình UBND thị xã phê duyệt. Nhiệm vụ cuối cùng mà Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Thị xã Cửa Lò cũng phải thực hiện trong quyết định này là: phải định kỳ tổ chức sơ, tổng kết và kiến nghị các biện pháp đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương để báo cáo Chủ tịch UBND thị xã xem xét, quyết định.

Theo: Khắc Giang