Kiện toàn ban chỉ đạo phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Đăng ngày 19/03/2015

Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò:Doãn Tiến Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 645, ngày 12/3/2015  kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã.

Theo đó Ban chỉ đạo phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói trên gồm 30 thành viên, trong đó Đ/c Nguyễn Thị Dung- Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò làm Trưởng ban,  Đ/c Võ Văn Thọ-Trưởng phòng văn hóa-thông tin làm Phó ban trực , các Đ/c Trần Thị Thanh Thủy-Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã và Nguyễn Hồng Quang-Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy làm Phó ban.

Quyết định  nói trên cũng giao nhiệm vụ cho Ban chỉ đạo phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” TX Cửa Lò làm việc theo quy chế tổ chức và hoạt động  của BCĐ; nghiên cứu, đề xuất với UBND thị xã về phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng và phát triển đời sống văn hóa của nhân dân trên địa bàn Thị xã; Giúp Chủ tịch UBND thj xã về việc phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến và vận động nhận dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước liên quan đến việc đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư..

                                                                             Khắc Giang tổng hợp