Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm 2017

Đăng ngày 06/04/2017

Ngày 30/3/2017 UBND TX Cửa Lò đã ban hành kế hoạch số 62/KH-UBND, về việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn TX năm 2017.

Mục đích của Kế hoạch này là thường xuyên thực hiện tốt Luật phổ biến giáo dục pháp luật, các văn bản pháp luật mới được ban hành của Trung ương và địa phương. Tuyên truyền, phổ biến kịp thời nội dung các văn bản luật có liên quan đến đời sống nhân dân, tạo điều kiện để mọi người tiếp cận thông tin về pháp luật, thực hiện sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

8

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn GT; ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng dân cư, hướng tới một xã hội trật tự, kỷ cương, ATGT.  Góp phần giảm thiểu tai nạn GT qua 3 tiêu chí “Số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương”

10

Yêu cầu công tác PBGDPL phải được triển khai thường xuyên, liên tục, rộng khắp đến các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu nhi, các chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng và người điều khiển phương tiện cá nhân. Các văn bản pháp luật phải được triển khai thiết thực, nội dung tuyên truyền, phổ biến cần cụ thể, dễ hiểu; hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với các đối tượng trên địa bàn và theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị.

11

Nội dung công tác tuyên truyền PBGDPL năm 2017: Tuyên truyền, phổ biến các quy định về pháp luật ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, trong đó chú trọng vào tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho người thực thi công vụ với chủ đề năm ATGT 2017 “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” với tinh thần “tính mạng con người là trên hết”.

12

Tiếp tục phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh ủy, UBND tỉnh về ATGT; các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sử dụng mô tô, xe máy phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh vọng, uống rượi bia…có thể gây ra tai nạn; mức xử phạt và hình thức xử phạt khi vi phạm giao thông.

00_8788_2008-01-03_004654-00_02_44_12-still001

Phòng Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ban, ngành triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này trong suốt cả năm 2017, đảm bảo hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các phường triển khai kế hoạch này./.

                                                                                                                                Thanh Bình