Kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Đăng ngày 14/11/2022