Kế hoạch triển khai công tác xóa bỏ địa bàn phức tạp về ma túy năm 2016

Đăng ngày 12/05/2016

Nội dung cụ thể của  kế hoạch là: Xác định địa bàn phức tạp về ma túy là địa bàn có nhiều người nghiện, tội phạm ma túy hoạt động phức tạp, khó kiểm soát để các ngành liên quan chung tay xóa bỏ địa bàn phức tạp về ma túy. Tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao năng lực và ý thức phòng chống tội phạm ma túy cho mọi người dân. Tổ chức đưa người nghiện đi cai tại cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý sau cai nghiện ma túy, công tác dạy nghề và tạo việc làm cho người nghiện sau cai.

          Nhằm mục đích vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm về ma túy, giữ gìn, phòng ngừa,đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo môi trừơng lành mạnh, ổn định phục vụ cho phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt là viêc tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp xóa bỏ địa bàn phức tạp về ma túy./.

Ng.T.Phượng