Kế hoạch tổ chức các hoạt động ngày gia đình Việt Nam năm 2016 và triển khai tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình

Đăng ngày 13/05/2016

Với mục đích nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chính sách pháp luật về hôn nhân, gia đình, bình đẳng giới; Phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình ít con, no ấm, tiến bộ và hạnh phúc. Đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa sâu sắc, kế thừa và phát triển những truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt.

          Nội dung cụ thể của kế hoạch cho các đơn vị, các ngành, các tổ chức như sau: Tổ chức kỷ niệm 15 năm Ngày gia đình Việt Nam 28/6 gắn liền với Lễ phát động tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình. Tuyên truyền cổ trực quan các thông điệp về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình qua hệ thống pa nô, áp phích, băng rôn, cờ phướn trên các dường phố, các cơ quan, trường học. Tổ chức hội thi câu lạc bộ gia đình chủ đề “Gia đình hạnh phúc”. Bên cạnh đó tuyên truyền giáo dục sâu rộng Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân, Luật bình đẳng giới.

Ng.T.Phượng