Hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua ” Dân vận khéo “2011

Đăng ngày 25/03/2014

Theo đó, tất cả các tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động Thị xã phải : Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho CNVCLĐ về công tác dân vận, nghiêm túc thực hiện đường lối, chủ trương, chỉ thị của các cấp uỷ Đảng về công tác dân vận; Vận động CNVCLĐ tham gia góp ý  xây dựng và chấp hành nghiêm túc các chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua với trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào thi đua ba nhất, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phát triển sản xuất kinh doanh, phòng chống thiên tai-bảo vệ môi trường; Xây dựng phong cách người cán bộ công đoàn làm công tác ” Dân vận khéo” với phương châm ” Nge dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin..”

Cũng trong hướng dẫn nói trên, LĐLĐ thị xã yêu cầu các công đoàn cơ sở gắn việc tổ chức phong trào thi đua ” Dân vận khéo ” gắn với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn và phát triển Đoàn viên, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng kết nạp; Gắn tổ chức tổng kết phong trào thi đua ” Dân vận khéo ”  với việc đánh giá, xếp loại công đoàn bộ phận, tổ công đoàn và đoàn viên hàng năm.

Theo: Khắc Giang