Hội thi quản lý, khai thác vũ khí an toàn, tiết kiệm

Đăng ngày 18/08/2014

Nội dung hội thi chủ yếu tập trung kiểm tra nhận thức về công tác kỹ thuật, cuộc vận động 50, nhận thức về an toàn giao thông, thi điều lệnh và nhận thức chính trị; Cũng trong dịp này, Ban chỉ huy quân sự Cửa Lò còn sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động ”Quản lý, khai thác vũ khí, thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông. Từ năm 2009 đến 2014, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự Thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động 50 nên công tác kỹ thuật của đơn vị đi vào hoạt động nề nếp chính quy, vững chắc, trang bị, kỹ thuật đảm bảo, hiệu quả cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

         Hữu Lương-Duy Quý