HĐND tỉnh triển khai hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013

Đăng ngày 12/05/2014

Các đại biểu tham gia hội nghị đã được Giáo sư – Tiến sỹ Phan Trung Lý – Ủy viên Uỷ Ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc Hội quán triệt, phổ biến một số nội dung, vai trò, tầm quan trọng của Hiến pháp năm 2013. Hiến pháp mới có 11 chương, 120 điều, giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992. Đây là bản hiến pháp vừa thừa kế các giá trị to lớn của Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và 1992, vừa thể chế hóa các quan điểm, phương hướng phát triển đã được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

Hiến pháp có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến; Thể hiện rõ hơn, đầy đủ hơn bản chất Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Quy định rõ ràng, đầy đủ chế độ, chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo duc, khoa học, công nghệ và môi trường, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, bảo vệ Tổ quốc, tổ chức bộ máy nhà nước về hiệu lực và quy trình sửa đổi Hiến pháp…

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Trần Hồng Châu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương.. chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Bảo đảm đúng nguyên tắc sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng, sự tham gia phối hợp nghiêm túc của các cơ quan ban, ngành, đơn vị, địa phương. Các cơ quan báo chí chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức phổ biển sâu rộng nội dung cơ bản, những điểm mới của Hiến pháp, góp phần nâng cao nhận thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật trong nhân dân./.

Đàm Hiền – Duy Quý