HĐND Thị xã Cửa Lò khoá IV sẽ khai mạc kỳ họp thứ 12 vào ngày 6 /7

Đăng ngày 02/07/2015

Tại kỳ họp này HĐND sẽ xem xét và quyết định những nội dung như: Nghe UBND Thị xã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm  2015. Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014; tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà n­ước 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri quan tâm tại kỳ họp thứ 11, HĐND Thị xã khoá IV. Nghe UBMTTQ Thị xã thông báo về công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia  xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm  2015…Và xem xét các báo cáo: tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Báo cáo kết quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015…

Đây là những nội dung quan trọng, sẽ được chúng tôi truyền thanh trực tiếp trên làn sóng FM 96,6MZH của Đài PT – TH Thị xã Cửa Lò, và đề nghị các đài TT cơ sở tiếp sóng đầy đủ để nhân dân Thị xã theo dõi đầy đủ nội dung kỳ họp./.

Mỹ Hạnh