Gắn biển số nhà chỉnh trang diện mạo đô thị Cửa Lò

Đăng ngày 18/09/2018

Địa chỉ nhà để xác định những điểm đi và đến, ngoài ra yếu tố này còn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong hoạt động giao dịch kinh tế – văn hóa – xã hội; đảm bảo an ninh trật tự đô thị và cũng là một tiêu chí thông tin văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa phù hợp với tình hình thực tế, tốc độ đô thị hóa trong thời kỳ đổi mới.